PRZYPOMNIENIE HASŁA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.grudzien.eu
§1
Informacje ogólne
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.grudzien.eu (dalej jako „Sklep Internetowy).
 2. Administratorem Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Mega – Trans Skład Opału Grudzień z siedzibą w Dębskiej Woli przy ul. Stacja 9, 26-026 Morawica, NIP: 9591304758, adres poczty elektronicznej: [email protected] – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.grudzien.eu (dalej jako „Sklep Internetowy).
 2. Administratorem Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Mega – Trans Skład Opału Grudzień z siedzibą w Dębskiej Woli przy ul. Stacja 9, 26-026 Morawica, NIP: 9591304758, adres poczty elektronicznej: [email protected] – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
§2
Dane osobowe
 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane w celu złożenia i realizacji Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.grudzien.eu, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda n otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących Towarów i usług własnych Administratora.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego są:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera, Administrator udostępnia zebranego dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu dostawę na zlecenie Administratora;
  b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 8. Podanie danych osobowych, o którym mowa w pkt. 7 może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazane jest na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 9. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
§3
Prawa Klienta w zakresie ochrony danych osobowych
 1. 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§4
Polityka cookies
 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego zbierane są niektóre dane osobowe przez tzw. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego, przyspieszenie poruszania się po Sklepie Internetowym oraz dostosowanie strony Sklepu, aby była bardziej przyjazna, efektywna i bezpieczna dla Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu: umożliwienia dodawania Towarów do Koszyka i zarządzania Koszykiem podczas sesji zakupowej, rozpoznania Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym (zachowanie preferowanych ustawień w Koszyku, np. sposobu płatności, sposobu dostawy), ustawień języka, lepszego dostosowania strony do potrzeb Użytkownika.
 3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta, nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Klienta Sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
 5. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Klient ma możliwość korzystania ze stronu w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 9. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a nawet nie umożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
TOP
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu