PRZYPOMNIENIE HASŁA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.grudzien.eu
§1
Definicje / pojęcia użyte w Regulaminie
 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Koszyk – usługa udostępniana każdemu użytkownikowi Sklepu Internetowego, polegająca na możliwości dodania jednego lub kilku Towarów, wyświetlania Ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie, zawierający dane Klienta do wysyłki, opcje wysyłki i metodę płatności, zapamiętanie Towarów dodanych do Koszyka po zakończeniu sesji przeglądania na okres nie dłuższy niż 30 dni;
 6. Płatność – czynność faktyczne polegająca na zapłacie na rzecz Sprzedawcy wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego cenę lub sumę cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz koszt Dostawy;
 7. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowanie cookies;
 8. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego https://grudzien.eu/;
 10. Sklep internetowy (Sklep) – oznacza platformę sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług prowadzoną przez Sprzedawcę, dostępną pod adresem domeny pod https://grudzien.eu/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 11. Sprzedający - Sylwia Grudzień Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Mega – Trans Skład Opału Grudzień wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Dębskiej Woli (26-026 Morawica) przy ul. Stacja 9, NIP: 9591304758 , REGON: 260027530; adres mailowy: [email protected]
 12. Strony – oznacza Klienta i Sprzedawcę;
 13. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, które opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
§2
Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów zamieszczonych w witrynie https://grudzien.eu/ za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Sprzedawane Towary wraz z opisem i ceną prezentowane są na podstronach Sklepu. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych na stronie Sklepu zawierają informację o cenie brutto, podatku VAT i akcyzie w złotych polskich.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://grudzien.eu/. Sklep prowadzi Sylwia Grudzień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Grudzień Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Mega – Trans Skład Opału Grudzień wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarski pod adresem Dębska Wola, ul. Stacja 9, 26-026 Morawica, NIP: 9591304758, REGON: 260027530, adres mailowy: [email protected], zwaną dalej Sprzedającym.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://grudzien.eu/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
§3
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność faktyczną Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.
 2. Warunkiem rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego .
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w formularzu Zamówienia wyłącznie prawdziwych, aktualnych i koniecznych danych Klienta,
  b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,
  f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  g) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połącznia telefonicznego ze Sprzedawcą może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
§4
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.grudzien.eu, dokonać wyboru Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. Po przejściu do Koszyka Klient wybiera opcję akcyzy.
 4. Klient wypełnia dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Umowy.
 5. Klient wybiera rodzaj wysyłki oraz metodę płatności wskazane w formularzu Zamówienia.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu Zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów bez akcyzy,
  d) wybranej metody płatności,
  e) użytego kodu promocyjnego.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.grudzien.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
§5
Dostawa
 1. 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Do miejsca wyładunku musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu umożliwiającą swobodny wjazd i rozładunek pojazdu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 4. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym oświadcza, że jest spełniony warunek dostawy określony w Rozdziale V ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Klient zobowiązany jest do obecności pod wskazanym adresem w uzgodnionym wcześniej przez przedstawiciela Sprzedawcy telefonicznie terminie doręczenia Towaru.
 6. Termin realizacji dostawy jest podany podczas składania zamówienia. W wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany.
§6
Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki (za wyłączeniem akcyzy w przypadku obowiązku jej zapłaty po stronie Klienta).
 2. Ceny Towaru zawierają w sobie opakowania wraz z paletą, na której jest transportowany Towar. Paleta nie podlega zwrotowi.
 3. Ceny widniejące na stronie Sklepu nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty te są wyświetlane każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.
 4. Strony przyjmują do wiadomości i akceptują, że wydanie wyrobów węglowych w rozumieniu Ustawy następuje z chwilą ich wydania firmie kurierskiej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towaru znajdującego się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.
 6. Zamawiając dostawę do domu, Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
  • przelew na nr konta (80 1500 1458 1214 5004 6216 0000),
  • płatność w systemie Fakturownia na podstawie faktury proforma lub przelewem na konto bankowe.
§7
Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy lub od dnia objęcia w posiadanie Towaru.
 2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przed upływem oznaczonego terminu. Oświadczenie należy przesłać na adres Sprzedającego, tj. Skład Opału Grudzień z siedzibą w Dębskiej Woli, adres: ul. Stacja 9, 26-026 Morawica lub na adres mailowy: [email protected]
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością, jeżeli Zamówienie nie posiada dla niej charakteru zawodowego.
 5. W przypadku uznania, że Umowa zawarta z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą była bezpośrednio związana z prowadzoną przez nią działalnością i miała dla niej charakter zawodowy – Sprzedawca niezwłocznie od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poinformuje Klienta, że w związku z zawodowym charakterem dokonanego Zamówienia nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych dla Klienta będącego Konsumentem, a złożone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie wywołuje skutków prawnych.
 6. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

  Skutki odstąpienia od umowy:

  1. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o dostąpieniu od Umowy zwróci wszystkie dokonane płatność, w tym koszt dostarczenia Towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
  2. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
  3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, zwrócić na adres Sprzedającego zakupiony Towar.
  4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Skład Opału Grudzień, Dębska Wola, ul. Stacja 9, 26-026 Morawica.
  5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się ponieść ten koszt.
  8. Informacja o odpowiedzialności konsumenta:
   a) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego właściwości, cech bądź funkcjonalności.
   b) Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
   c) Towar, który jest zwracany w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (palety nierozpakowane).
   d) W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca niema kontroli;.
  g) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania na- prawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  i) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) umowy zawartej na aukcji publicznej.
§8
Reklamacje
 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, będącego Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 4. Klient może zgłosić reklamację Towaru na adres e-mail: [email protected] lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu. W celu szybszego rozpoznania reklamacji, powinna zawierać informacje pozwalające na zidentyfikowanie zakupionego Towaru, tj. nr Zamówienia, dane osobowe Klienta, datę zakupu, w miarę możliwości dowód zakupu, a także opis problemu oraz opisane oczekiwania Klienta.
 5. Jeżeli Klient stwierdzi, że zakupiony przez niego Towar ma wady, może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany albo naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. W takiej sytuacji Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniem i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamian wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Prze ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 8. Przed przyjęciem Towaru Kupujący ma prawo do sprawdzenia stanu i zgodności Towaru z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Kupujący ma prawo odmówić jego przyjęcia i informację o tej odmowie umieścić w uwagach do listu przewozowego w obecności Kuriera.
 9. W przypadku stwierdzenia wady Towaru po jego przyjęciu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
 10. W przypadku reklamacji parametrów jakościowych Towaru, Kupujący powinien udostępnić Sprzedawcy jeden oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony worek Towaru, celem umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania.
 11. Organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia worka Towaru leży po stronie Sprzedającego. Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o organizację transportu worka przez firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca. Klient zamawia transport za pośrednictwem adresu mailowego [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 666 666 788.
 12. W przypadku gdy Kurier stwierdzi, że nie jest w stanie dojechać do adresu wskazanego w zamówieniu przez Klienta, a Klient nie odbierze przesyłki w miejscu, które wskaże Kurier i przesyłka będzie musiała wrócić do Sprzedającego to kwota zapłacona za towar przy zwrocie zostanie pomniejszona o koszty dostawy i zwrotu lecz nie więcej niż 500zł brutto od każdej tony.
 13. Cena przekazanego Sprzedającemu worka Towaru zostanie zwrócona Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji, jednak nie wcześniej niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedającego pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który cena worka Towaru ma zostać zwrócona.
 14. Celem rozwiania wszelkich wątpliwości podana zostaje definicja węgla ODKAMIENIANEGO: Węgiel poddany procesowi odkamieniania metodą suchą, w rezultacie której zawartość kamienia nie powinna przekroczyć 1%.
 15. W przypadku uznanej reklamacji Towaru, w którym wykryto wady inne niż omówione powyżej oraz w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Klient i Sprzedający ustalą indywidualną formę i wysokość rekompensaty.
 16. Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi zażądał wymiany Towaru na wolny od wad, Sprzedający w przypadku uznania reklamacji wymieni Towar niezwłocznie, jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 Dni Roboczych od daty otrzymania Towaru zwróconego przez Kupującego zgodnie z postanowieniami ust. 14 niniejszego paragrafu. Dostarczenie Kupującemu Towaru wolnego od wad w tej samej ilości co zostało zwrócone następuje na takich samych zasadach, jak dostawa towaru przy jego zakupie.
 17. Oświadczenie Sprzedającego o odmowie uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem doręczane jest Kupującemu w formie pisemnej lub drogą e-mailową w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 18. W przypadku zażądania przez Klienta w wykonaniu jego uprawnień z tytułu rękojmi wymiany Towaru konfekcjonowanego na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji przez Sprzedającego zwrócić objęty reklamacją Towar poprzez jego dostarczenie na adres: Skład Opału Grudzień, Dębska Wola, ul. Stacja 9, 26-026 Morawica.
 19. Kupujący zobowiązany jest starannie przygotować przesyłkę i zabezpieczyć Towar przed potencjalnym uszkodzeniem w czasie transportu. Firma kurierska realizuje odbiór towaru z poziomu zero. Poziom zero definiuje się jako podłoże, na którym stoi samochód firmy kurierskiej. Tym samym Klient zobowiązany jest udostępnić towar na paletach, owinięty folią stretch w miejscu umożliwiającym ich załadunek.
 20. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż sposób dostawy oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 21. W stosunku do Klienta niebędącego osobą fizyczną albo nabywającego produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone (art. 558 §1 Kodeksu cywilnego).
 22. Zawilgocenie towaru nie stanowi jego wady i nie podlega reklamacji.
 23. Sprzedawca nie odpowiada za użytkowanie Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnym dopasowaniem Towaru do wymagań parametrów technicznych producentów kotłów węglowych.
§9
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Jeżeli Sprzedający odmówi uznania reklamacji bądź Klient nie zgadza się na rozpatrzenie reklamacji w sposób proponowany przez Sprzedającego, Klient ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c) uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
  d) złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
§10
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Dębska Wola, ul. Stacja 9, 26-026 Morawica lub mailowo pod adres [email protected].
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałej nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
§11
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z ich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
TOP
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu